Remedial Teaching

Wat is remedial teaching?
Remedial teaching wordt vaak bijles genoemd. Toch is dit niet hetzelfde. Bijles houdt in dat het kind een deel van de leerstof niet begrepen heeft, wat dan nog eens extra geoefend of uitgelegd wordt. Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen die vastlopen of vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool of in het voortgezet onderwijs. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is met name gericht op het leerproces, veelal taal, lezen, spelling of rekenen. Maar ook aan het aanleren van studievaardigheden of sociaal-emotionele vaardigheden kan gewerkt worden. Er worden gespecialiseerde behandelingstechnieken toegepast die uitgaan van en gericht zijn op de specifieke problemen van het kind.
Een belangrijk kenmerk van remedial teaching is het planmatig werken. Voor elke leerling die een traject doorloopt is er een handelingsplan, afgestemd op de specifieke behoefte van die leerling. Met als doel dat het vastgelopen leerproces weer op gang komt en de leerling zich weer kan ontwikkelen.
Ook sterke leerlingen kunnen het moeilijk hebben. Extra hulp van de leerkracht blijkt niet voldoende. Toch is gerichte hulp belangrijk om andere problemen te voorkomen. Vroegtijdige signalering en gerichte deskundige hulp zorgen ervoor dat motivatie en zelfvertrouwen behouden blijven of weer hersteld worden.

Het plezier in leren zien terug te krijgen
De behoeften van een leerling omvatten doorgaans meer dan alleen het aanbieden van de juiste leerstof. Veel kinderen met een leer- en of gedragsproblemen hebben daardoor negatieve ideeën en gevoelens over zichzelf ontwikkeld. Ze voelen zich rot en hebben vaak minder vertrouwen in zichzelf. Bij Praktijk de Tovercirkel ontdekken kinderen en jongeren dat zij veel meer kunnen dan ze zelf dachten. Daardoor komt er ook weer ruimte voor plezier in leren en vertrouwen in zichzelf. De mooiste beloning voor een remedial teacher is een leerling die weer lekker in zijn vel zit! Helaas is er op veel scholen geen extra begeleiding meer mogelijk door een remedial teacher. Toch zijn er genoeg leerlingen die dit wél nodig hebben. Zodat zij met hulp hun zelfvertrouwen terug kunnen krijgen en weer zin in het leren te krijgen. Hiervoor kunt u terecht bij Praktijk de Tovercirkel, waar ieder kind een ster is!

Het aanbod
In mijn praktijk kunnen leerlingen uit het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs terecht voor extra ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan hulp bij de belangrijkste vakgebieden zoals taal, lezen, rekenen en spellen, maar ook bij het aanleren van studievaardigheden, sociaal emotionele ondersteuning of Cito-trainingen.

Wilt u meer weten over remedial teaching, kijk dan eens op de website van de beroepsvereniging: www.lbrt.nl